විශ්‍රාමික රජයේ නිලධාරීන් නැවත සේවයේ යෙදවීම හා විශ්‍රාම වැටුප් ප්‍රතිශෝධනය කිරීම පිළිබඳ විශ්‍රාම වැටුප් චක්‍රලේඛ අංක 01/2020 දරණ චක්‍රලේඛය නිකුත් කෙරේ.

මෙතනින් පිවිසෙන්න..

විශ්‍රාම වැටුප් දෙපාර්තමේන්තුවේ පරිගණක මෘදුකාංග සංවර්ධක තනතුරට කොන්ත්‍රාත් පදනම මත බඳවා ගැනීම සඳහා සුදුසුකම් සපුරනු ලැබූ ශ්‍රී ලාංකික පුරවැසියන්ගෙන් අයදුම් පත්‍ර කැඳවා තිබේ.


අයදුම්පත්‍රය ලබා ගැනීම සඳහා පහත සබැඳිය වෙත යොමු වන්න.

සිංහල -Click Tamil -Click English -Click

Details of the Deligation of Power for the Financial Control Under F.R.135 in Department of Pensions for the year 2019 are published on special letters.

Next Pension Date: 10th of November 2020

විශ්‍රාමික රජයේ නිලධාරීන් නැවත සේවයේ යෙදවීම හා විශ්‍රාම වැටුප් ප්‍රතිශෝධනය කිරීම පිළිබඳ විශ්‍රාම වැටුප් චක්‍රලේඛ අංක 01/2020 දරණ චක්‍රලේඛය නිකුත් කෙරේ.

මෙතනින් පිවිසෙන්න..

Subcategories