චක්‍රලේඛ නම Code Numbers
චක්‍රලේඛ අංකය 02/2007
වර්ෂය 2007
චක්‍රලේඛ දිනය 2007-01-09
Back