චක්‍රලේඛ නම චක්‍ර ලේඛ අංකය : 05/2016 - විශ්‍රාමිකයින් වෙත දුම්රිය බලපත් නිකුත් කිරීම. (මාර්ගගත[online]ක්‍රමය යටතේ ඉල්ලුම් කිරීම)
චක්‍රලේඛ අංකය 05/2016
වර්ෂය 2016
චක්‍රලේඛ දිනය 2016-10-21
Back