චක්‍රලේඛ නම රාජ්‍ය පරිපාලන චක්‍රලේඛ 06/2006ට අනුව විශ්‍රාම වැටුප් ගැලපීම.(2015) (සන්නද්ධ හමුදා)
චක්‍රලේඛ අංකය 05/2015 (II)
වර්ෂය 2015
චක්‍රලේඛ දිනය 2015-08-03
Back