චක්‍රලේඛ නම පොලිස් සේවයේ වසර 10ක් සම්පුර්ණ නොමැතිව ත්‍රස්තවාදී ක්‍රියා හේතු කොට ගෙන තුවාල ලබා ආබාධිතව, සේවයෙන් විශ්‍රාම ගන්වා ඇති නිලධාරීන් සඳහා විශ්‍රාම වැටුප් හිමිකම ලබා දීම
චක්‍රලේඛ අංකය 08/2015
වර්ෂය 2015
චක්‍රලේඛ දිනය 2015-12-24
Back