චක්‍රලේඛ නම චක්‍ර ලේඛ අංකය : 03/2015 (සංශෝධන II) - විශ්‍රාම ගනු ලබන දිනටම විශ්‍රාම වැටුප් ප්‍රතිලාභ ලබා දීම තිලාභ ලබා දීම.(විශ්‍රාම අයදුම්පත් මාර්ගගතව (online) යොමු කිරීම).
චක්‍රලේඛ අංකය 03/2015
වර්ෂය 2015
චක්‍රලේඛ දිනය 2015-10-01
Back