චක්‍රලේඛ නම මධ්‍යම දත්ත පද්ධතිය (Central Data Base) හරහා විශ්‍රාම වැටුප් ගෙවීම ආරම්භ කිරීම
චක්‍රලේඛ අංකය 05/2015
වර්ෂය 2015
චක්‍රලේඛ දිනය 2015-06-30
Back