චක්‍රලේඛ නම විශ්‍රාමික ජ්‍යෙෂ්ඨ පුරවැසියන් සඳහා වාරික වශයෙන් අය කිරීමේ පදනම මත දඹදිව වන්දනාව සඳහා ගුවන් ටිකට්පත් ලබාදීම-මිහින් ලංකා ගුවන් සමාගම
චක්‍රලේඛ අංකය 07/2010(II)
වර්ෂය 2014
චක්‍රලේඛ දිනය 2014-04-24
Back