චක්‍රලේඛ නම විශ්‍රාම ලබන රාජ්‍ය සේවකයින් සඳහා පාරිතෝෂික ගෙවීම කඩිනම් කිරීම
චක්‍රලේඛ අංකය 04/2014(Amendment I)
වර්ෂය 2014
චක්‍රලේඛ දිනය 2014-05-02
Back