චක්‍රලේඛ නම චක්‍ර ලේඛ අංකය : 03/2016 (සංශෝධන I) - 2016.01.01 දිනෙන් පසු විශ්‍රාම ගන්නා රජයේ නිලධාරීන්ගේ විශ්‍රාම වැටුප් ගැලපීම.
චක්‍රලේඛ අංකය 03/2016
වර්ෂය 2016
චක්‍රලේඛ දිනය 2016-04-27
Back