චක්‍රලේඛ නම හිඟ විශ්‍රාම වැටුප් ගෙවීම නතර කිරීම
චක්‍රලේඛ අංකය 06/2014(II)
වර්ෂය 2014
චක්‍රලේඛ දිනය 2014-07-15
Back