චක්‍රලේඛ නම විශ්‍රාම ලබන රාජ්‍ය සේවකයින් සඳහා පාරිතෝෂික ගෙවීම කඩිනම් කිරීම
චක්‍රලේඛ අංකය 11/2014
වර්ෂය 2014
චක්‍රලේඛ දිනය 2014-08-07
Back