චක්‍රලේඛ නම විශ්‍රාමික රජයේ නිලධාරීන් නැවත සේවයේ යෙදවීම හා විශ්‍රාම වැටුප් ප්‍රතිශෝධනය කිරීම.
චක්‍රලේඛ අංකය Circular No : 15/2009 (Revision III)
වර්ෂය 2018
චක්‍රලේඛ දිනය 2018-11-07
Back