චක්‍රලේඛ නම විශ්‍රාමික රජයේ නිලධාරීන් නැවත සේවයේ යෙදවීම සහ විශ්‍රාම වැටුප් ප්‍රතිශෝධනය කිරීම
චක්‍රලේඛ අංකය 15/2009(A1)
වර්ෂය 2011
චක්‍රලේඛ දිනය 2019-05-05
Back