චක්‍රලේඛ නම හමුදා සේවා සහ දුබලතා විශ්‍රාම වැටුප ඒකාබද්ධ කර ගෙවීම.
චක්‍රලේඛ අංකය Circular No : 09/2008(Revision II)
වර්ෂය 2018
චක්‍රලේඛ දිනය 2018-07-17
Back