චක්‍රලේඛ නම 2019 අයවැය යෝජනා අනුව රාජ්‍ය පරිපාලන චක්‍රලේඛ අංක 03/2016 ට විශ්‍රාම වැටුප් ගැලපීම
චක්‍රලේඛ අංකය 01/2019 සංශෝධන (iii)
වර්ෂය 2019
චක්‍රලේඛ දිනය 2019-09-05
Back