චක්‍රලේඛ නම රාජ්‍ය සේවා අර්ථසාධක අරමුදල් ක්‍රමය යටතේ ලියාපදිංචිය සහ ලියාපදිංචි සාමාජිකයන්ගේ දායක මුදල් විස්තර යාවත්කාලීන කිරීම අන්තර්ජාලය හරහා සිදු කිරීම
චක්‍රලේඛ අංකය 02/2017(Revision I)
වර්ෂය 2020
චක්‍රලේඛ දිනය 2020-07-30
Back