චක්‍රලේඛ නම යුධමය වාතාවරණය පැවති වකවානුවේ මියගිය ත්‍රිවිධ හමුදා සහ විශේෂ කාර්ය බලකා ඇතුළු ශ්‍රී ලංකා පොලිස් සාමාජිකයන්ගේ යැපෙන්නන් වෙත සහන හිමිගැන්වීම.
චක්‍රලේඛ අංකය 03/2021
වර්ෂය 2021
චක්‍රලේඛ දිනය 2021-07-22
Back