චක්‍රලේඛ නම විශ්‍රාම ගනු ලබන දිනටම විශ්‍රාම වැටුප් ප්‍රතිලාභ ලබාදීම. (විශ්‍රාම වැටුප් අයදුම්පත් මාර්ගගතව (Online) යොමු කිරීම.
චක්‍රලේඛ අංකය 03/2015 (Revision VI)
වර්ෂය 2021
චක්‍රලේඛ දිනය 2021-09-10
Back

නවතම පුවත් සහ සිදුවීම්