චක්‍රලේඛ නම විශ්‍රාමික රාජ්‍ය නිලධරයන් සඳහා ක්‍රියාත්මක අග්‍රහාර රක්ෂණ යෝජනා ක්‍රමය යටතේ වූ ප්‍රතිලාභ තවදුරටත් පුළුල් කිරීම.
චක්‍රලේඛ අංකය 04/2021
වර්ෂය 2021
චක්‍රලේඛ දිනය 2021-11-05
Back