චක්‍රලේඛ නම 2017 වැන්දඹු / වැන්දඹු පුරුෂ හා අනත්දරු විශ්‍රාම වැටුප් ක්‍රමයන් සඳහා පැරණි අංක 82/83 හා M /F ,TWP , පිරිවෙන් ,පෞද්ගලික පාසල් හා පළාත් පාලන කාණ්ඩ යටතේ ලියාපදිංචි පැරණි සාමාජිකයන් මාර්ගගත ක්‍රමය යටතේ නැවත ලියාපදිංචි කිරීම
චක්‍රලේඛ අංකය Circular No 04/2017
වර්ෂය 2017
චක්‍රලේඛ දිනය 2017-10-20
Back