චක්‍රලේඛ නම 11/2014(සංශෝධන I) - ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාල වල විශ්‍රාම වැටුප් ගෙවීමේ සරල ක්‍රමවේදයන් ක්‍රියාත්මක කිරීම
චක්‍රලේඛ අංකය 11/2014(සංශෝධන I)
වර්ෂය 2016
චක්‍රලේඛ දිනය 2016-06-13
Back