චක්‍රලේඛ නම වැන්දඹු/වැන්දඹු පුරුෂ හා අනත්දරු ක්‍රමය යටතේ ලියාපදිංචිය අන්තර්ජාලය හරහා සිදු කිරීම සංශෝධනය කිරීම
චක්‍රලේඛ අංකය 02/2016
වර්ෂය 2016
චක්‍රලේඛ දිනය 2016-02-07
Back