ප්‍රතිඵල 1 - 10 හි 312
චක්‍රලේඛ අංකය චක්‍රලේඛ නම චක්‍රලේඛ දිනය
04_2022 ත්‍රිවිධ හමුදා සේවා පාරිතෝෂික හා වන්දි ගෙවීමේ අයදුම්පත් කළමනාකරණ පද්ධතිය හඳුන්වා දීම 2022-06-27
03/2022 වැඩිපුර ගෙවූ විශ්‍රාම වැටුප් ආපසු අය කිරීම හා විශ්‍රාම වැටුප් වංචා සම්බන්ධව ක්‍රියා කිරීම 2022-06-10
04/2013 (Revision IV) විශ්‍රාමික ප්‍රජාවගේ ආර්ථික ප්‍රවර්ධනය සඳහා ණය පහසුකම් සැපයීම 2022-04-29
11/2009 (සංශෝධන II) විශ්‍රාම වැටුප් චක්‍රලේඛ 11/2009 රජයේ විශ්‍රාම වැටුප බැංකු පද්ධතිය හරහා ක්‍රියාත්මක කිරීම (විශ්‍රාමිකයන් සඳහා තනි ගිණුම් පවත්වාගෙන යාම) 2022-04-28
02/2022 1981 යුද/නාවික/ගුවන් හමුදා විශ්‍රාම වැටුප් හා පාරිතෝෂික ව්‍යවස්ථා සංග්‍රහයේ රෙගුලාසි යටතේ යැපීම් දීමනා හිමිගැන්වීම 2022-03-08
02/2020 (Revision VII) විශ්‍රාමික ජීවත්වීමේ සහතිකය ඇඟිලි සලකුණු මාර්ගයෙන් තහවුරු කර ගැනීම-නියාමක ව්‍යාපෘතිය 2022-02-01
03/2015 (Revision VII) විශ්‍රාම ගනු ලබන දිනටම විශ්‍රාම වැටුප් ප්‍රතිලාභ ලබා දීම.(විශ්‍රාම අයදුම්පත් මාර්ගගතව (online) යොමු කිරීම) 2022-01-31
01/2022 විශ්‍රාමිකයින්ට රු.5,000/- ක මාසික දීමනාවක් ලබා දීම. 2022-01-20
09/2015 (Revision IV) මරණ පාරිතෝෂික අයදුම්පත් මාර්ගගතව (Online)යොමු කිරීම 2021-11-15
05_2021 2022 වර්ෂයේ විශ්‍රාම වැටුප් ගෙවීම 2021-11-15