ප්‍රතිඵල 1 - 10 හි 296
චක්‍රලේඛ අංකය චක්‍රලේඛ නම චක්‍රලේඛ දිනය
03/2015 (Revision VI) විශ්‍රාම ගනු ලබන දිනටම විශ්‍රාම වැටුප් ප්‍රතිලාභ ලබාදීම. (විශ්‍රාම වැටුප් අයදුම්පත් මාර්ගගතව (Online) යොමු කිරීම. 2021-09-10
03/2021 යුධමය වාතාවරණය පැවති වකවානුවේ මියගිය ත්‍රිවිධ හමුදා සහ විශේෂ කාර්ය බලකා ඇතුළු ශ්‍රී ලංකා පොලිස් සාමාජිකයන් හා යැපෙන්නන් වෙත සහන හිමිගැන්වීම. 2021-07-22
02/2021 ක්‍රියාන්විත රාජකාරීයේදී ත්‍රස්තවාදී ක්‍රියා හේතුවෙන් තුවාල ලබා ආබාධිතව වෛද්‍ය හේතූන් මත විශ්‍රාම ගන්වා ඇති පොලිස් රණවිරුවන්ට හා ත්‍රස්තවාදී ක්‍රියා හේතුවෙන් මියගිය ශ්‍රී ලංකා පොලිස් රණවිරුවන්ගේ වැන්දඹු බිරින්දෑවරුන් වෙත රණවිරු සුරැකුම් දීමනාව ලබාදීම. 2021-06-16
01/2021 කරුණා සහගතව දෙන ලද පාරිතෝෂිකය 2021-05-12
02/2020(Revision V) විශ්‍රාමික ජීවත්වීමේ සහතිකය ඇඟිලි සලකුණු මාර්ගයෙන් තහවුරු කර ගැනීම-නියාමක ව්‍යාපෘතිය 2021-02-01
03/2015 (Revision V) විශ්‍රාම ගනු ලබන දිනටම විශ්‍රාම වැටුප් ප්‍රතිලාභ ලබාදීම (විශ්‍රාම වැටුප් අයදුම්පත් මාර්ගගතව Online යොමු කිරීම) 2021-01-29
04/2013 (Revision iii ) විශ්‍රාමික ප්‍රජාවගේ ආර්ථික ප්‍රවර්ධනය සඳහා ණය පහසුකම් සැපයීම. 2021-01-12
10/2020 පරිපූරක උත්සව ණය යෝජනා ක්‍රමය. 2020-12-18
02/2020(Revision IV) විශ්‍රාමික ජීවත්වීමේ සහතිකය ඇඟිලි සලකුණු මාර්ගයෙන් තහවුරු කර ගැනීම-නියාමක ව්‍යාපෘතිය 2020-12-11
09/2020 2021 වර්ෂයේ විශ්‍රාම වැටුප් ගෙවීම 2020-12-05