ප්‍රතිඵල 1 - 10 හි 319
චක්‍රලේඛ අංකය චක්‍රලේඛ නම චක්‍රලේඛ දිනය
08/2022 2023 වර්ෂයේ විශ්‍රාම වැටුප් ගෙවීම 2022-11-08
07/2022 විශ්‍රාම වැටුප් ව්‍යවස්ථාවේ 39 වගන්තිය යටතේ උරුමකරුවන් වෙත ප්‍රතිලාභ ගෙවීම 2022-11-03
07/2020(i) විශ්‍රාම වැටුප් ලබන අයෙකුට විශ්‍රාම වැටුප් ලබාගැනීමට පැමිණීම අපහසු අවස්ථාවක භාරකරුවෙකු පත්කිරීම පිළිබඳ ගිවිසුම 2022-10-10
03/2015 (සංශෝධන VIII) විශ්‍රාම වැටුප් ලබන දිනටම විශ්‍රාම වැටුප් ප්‍රතිලාභ ලබා දීම. 2022-10-07
02/2016 (සංශෝධන i) වැන්දඹු/වැන්දඹු පුරුෂ අනත්දරු ක්‍රමය යටතේ ලියාපදිංචිය අන්තර්ජාලය හරහා සිදු කිරීම සංශෝධනය කිරීම 2022-10-06
06/2022 රාජ්‍ය පරිපාලන චක්‍රලේඛ 14/2022 අනුව විදේශ ගත වන නිලධාරීන්ගේ වැන්දඹු/වැන්දඹු පුරුෂ හා අනත්දරු විශ්‍රාම වැටුප් දායක මුදල් අය කිරීමට උපදෙස් 2022-09-19
05/2022 විශ්‍රාම යාමෙන් පසු විවිධ හේතුන් මත විශ්‍රාම වැටුප් සංශෝධනය කිරීම (PD 06) 2022-09-13
04_2022 ත්‍රිවිධ හමුදා සේවා පාරිතෝෂික හා වන්දි ගෙවීමේ අයදුම්පත් කළමනාකරණ පද්ධතිය හඳුන්වා දීම 2022-06-27
03/2022 වැඩිපුර ගෙවූ විශ්‍රාම වැටුප් ආපසු අය කිරීම හා විශ්‍රාම වැටුප් වංචා සම්බන්ධව ක්‍රියා කිරීම 2022-06-10
04/2013 (Revision IV) විශ්‍රාමික ප්‍රජාවගේ ආර්ථික ප්‍රවර්ධනය සඳහා ණය පහසුකම් සැපයීම 2022-04-29