ප්‍රතිඵල 1 - 10 හි 289
චක්‍රලේඛ අංකය චක්‍රලේඛ නම චක්‍රලේඛ දිනය
04/2013 ( iii ) විශ්‍රාමික ප්‍රජාවගේ ආර්ථික ප්‍රවර්ධනය සඳහා ණය පහසුකම් සැපයීම. 2021-01-12
10/2020 පරිපූරක උත්සව ණය යෝජනා ක්‍රමය. 2020-12-18
09/2020 2021 වර්ෂයේ විශ්‍රාම වැටුප් ගෙවීම 2020-12-07
01/2009 (සංශෝධන I) ආබාධිත අනත්දරු විශ්‍රාම වැටුප් ගෙවීම 2020-12-02
03/2015 (සංශෝධන IV) විශ්‍රාම ගනු ලබන දිනටම විශ්‍රාම වැටුප් ප්‍රතිලාභ ලබා දීම.(විශ්‍රාම අයදුම්පත් මාර්ගගතව (online) යොමු කිරීම) 2020-11-30
02/2020 (සංශෝධන III) විශ්‍රාමික ජීවත්වීමේ සහතිකය ඇඟිලි සලකුණු මාර්ගයෙන් තහවුරු කරගැනීම - නියාමක ව්‍යාපෘතිය. 2020-09-22
02/2017(Revision I) රාජ්‍ය සේවා අර්ථසාධක අරමුදල් ක්‍රමය යටතේ ලියාපදිංචිය සහ ලියාපදිංචි සාමාජිකයන්ගේ දායක මුදල් විස්තර යාවත්කාලීන කිරීම අන්තර්ජාලය හරහා සිදු කිරීම 2020-07-30
02_2020(Revision ii) විශ්‍රාමික ජීවත්වීමේ සහතිකය ඇඟිලි සලකුණු මාර්ගයෙන් තහවුරු කර ගැනීම-නියාමක ව්‍යාපෘතිය 2020-06-22
07/2020 විශ්‍රාම වැටුප් ලබන අයෙකුට විශ්‍රාම වැටුප් ලබා ගැනීමට පැමිණීම අපහසු වන අවස්ථාවක භාරකරුවෙකු පත් කිරීම පිළිබඳ ගිවිසුම 2020-06-11
08/2020 විශ්‍රාමික ප්‍රජාවගේ ප්‍රවර්ධනය සඳහා ණය පහසුකම් සැපයීම විධිමත් කිරීම 2020-06-11