ප්‍රතිඵල 1 - 10 හි 329
චක්‍රලේඛ අංකය චක්‍රලේඛ නම චක්‍රලේඛ දිනය
04/2023 විශ්‍රාමික ජ්‍යෙෂ්ඨ පුරවැසි රැකවරණය සඳහා "බුහුමන්" රක්ෂණ සැලසුම ක්‍රියාත්මක කිරීම 2023-11-17
03/2023 2024 වර්ෂයේ විශ්‍රාම වැටුප් ගෙවීම 2023-11-07
06/2022 (Amendment I) රාජ්‍ය පරිපාලන චක්‍රලේඛ 14/2022 අනුව විදේශ රැකියා සඳහා විදේශගත වන නිලධාරීන්ගේ වැන්දඹු/ වැන්දඹු පුරුෂ හා අනත්දරු විශ්‍රාම වැටුප් දායක මුදල් අය කිරීමට උපදෙස් 2023-06-09
02/2023 (Amendment I) විශ්‍රාමික රාජ්‍ය සේවකයින් නැවත සේවයේ යෙදවීම 2023-06-06
03/2008 (Amendment I) වැන්දඹු වැන්දඹු පුරුෂ හා අනත්දරු විශ්‍රාම වැටුප් සඳහා දායක මුදල් අය කර ගැනීම 2023-06-01
02/2023 විශ්‍රාමික රජයේ නිලධාරීන් නැවත සේවයේ යෙදවීම 2023-03-27
01/2019(VI) 2019 අයවැය යෝජනා අනුව රාජ්‍ය පරිපාලන චක්‍රලේඛ අංක 03/2016 ට අනුව විශ්‍රාම වැටුප් ගැළපීම 2023-02-23
01/2023 විශ්‍රාමික ජ්‍යෙෂ්ඨ පුරවැසි රැකවරණය සඳහා "බුහුමන්" රක්ෂණ සැලසුම ක්‍රියාත්මක කිරීම 2023-01-05
02/2020 (සංශෝධන VIII) විශ්‍රාමික ජීවිත සහතික ඇඟිලි සලකුණු මඟින් තහවුරු කර ගැනීම-නියාමක ව්‍යාපෘතිය 2022-11-21
08/2022 2023 වර්ෂයේ විශ්‍රාම වැටුප් ගෙවීම 2022-11-08