ප්‍රතිඵල 11 - 20 හි 270
චක්‍රලේඛ අංකය චක්‍රලේඛ නම චක්‍රලේඛ දිනය
14/2019 2019 අයවැය යෝජනා අනුව පරිපාලන චක්‍රලේඛ අංක 03/2016 ට විශ්‍රාම වැටුප් ගැලපීම 2019-06-11
14/2019 2019 අයවැය යෝජනා අනුව පරිපාලන චක්‍රලේඛ අංක 03/2016 ට විශ්‍රාම වැටුප් ගැලපීම 2019-06-11
14/2019 2019 අයවැය යෝජනා අනුව පරිපාලන චක්‍රලේඛ අංක 03/2016 ට විශ්‍රාම වැටුප් ගැලපීම 2019-06-11
01/2019 2019 අයවැය යෝජනා අනුව පරිපාලන චක්‍රලේඛ අංක 03/2016 ට විශ්‍රාම වැටුප් ගැලපීම 2019-06-11
15/2009(A1) විශ්‍රාමික රජයේ නිලධාරීන් නැවත සේවයේ යෙදවීම සහ විශ්‍රාම වැටුප් ප්‍රතිශෝධනය කිරීම 2019-05-05
03/2015(Revision III) විශ්‍රාම ගනු ලබන දිනටම විශ්‍රාම වැටුප් ප්‍රතිලාභ ලබාදීම. 2019-01-09
Circular No : 02/2018 2019 වර්ෂයේ විශ්‍රාම වැටුප් ගෙවීම. 2018-11-27
Circular No : 15/2009 (Revision III) විශ්‍රාමික රජයේ නිලධාරීන් නැවත සේවයේ යෙදවීම හා විශ්‍රාම වැටුප් ප්‍රතිශෝධනය කිරීම. 2018-11-07
Circular No : 09/2008(Revision II) හමුදා සේවා සහ දුබලතා විශ්‍රාම වැටුප ඒකාබද්ධ කර ගෙවීම. 2018-07-17
Circular No :01/2015(Revision II) වැන්දඹු / වැන්දඹු පුරුෂ අනත්දරු දායක මුදල් ආපසු ගෙවීම (අයදුම්පත් මාර්ගගතව (Online) යොමු කිරීම). 2018-06-26