ප්‍රතිඵල 111 - 120 හි 267
චක්‍රලේඛ අංකය චක්‍රලේඛ නම චක්‍රලේඛ දිනය
Circular Letter 04 පළාත් රාජ්‍ය සේවයට අන්තර්ග්‍රහණය වූ නිලධාරීන් වෙත විශ්‍රාම වැටුප්/වැන්දඹු අනත්දරු හිමිකම් ප්‍රදානය කිරීම 2012-07-20
PN/Circular/2012 2012 වර්ෂයේ විශ්‍රාම වැටුප් ගෙවන දිනයන් සංශෝධනය කිරීම 2012-07-12
06/2011(A1) විශ්‍රාම වැටුප් ව්‍යවස්ථා සංග්‍රහයේ "ට" උපලේඛණය අර්ථ කතනය කිරීම 2012-06-22
10/2011(A2) 2011 අයවැය යෝජනා අනුව රාජ්‍ය සේවයේ වැටුප් හා දීමනා සංශෝධනය කිරීම 2012-05-28
03/2012 විශ්‍රාම වැටුප් අංක නිකුත් කිරීම 2012-05-24
PN/DG/Special/2012 විශ්‍රාම වැටුප් ගෙවීම 2012 අප්‍රේල් මාසය 2012-03-30
2/2012 වැන්දඹු පුරුෂ අනත් දරු විශ්‍රාම වැටුප් ක්‍රමය සඳහා මනාපය පළ කිරීම/වැන්දඹු පුරුෂ හා අනත් දරු විශ්‍රාම වැටුප් පනතේ සංශෝධන ක්‍රියාත්මක කිරීම/සන්නද්ධ හමුදා ස්වේච්ඡා බල සේනා සාමාජික සාමාජිකාවන් වැන්දඹු/වැන්දඹු පුරුෂ අනත්දරු විශ්‍රාම වැටුප් ක්‍රමයට දායකවීමේ කාල සීමාව දීර්ඝ කිරීම 2012-02-29
1/2012 පළාත් පාලන විශ්‍රාම වැටුප් මාසික ගෙවීම් ලේඛන පිළියෙල කිරීම සහ ලිපිගොනු භාරකත්වය ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාල වෙත විමධ්‍යගත කිරීම 2012-02-08
9/2004(A3) විශ්‍රාම වැටුප් ප්‍රදානය කිරීම හා පරිවර්තිත විශ්‍රාම වැටුප් ගෙවීමේ නව ක්‍රමය 2012-02-06
10/2011(A1) 2011 අයවැය යෝජනා අනුව රාජ්‍ය සේවයේ වැටුප් හා දීමනා සංශෝධනය කිරීම 2012-02-03