ප්‍රතිඵල 111 - 120 හි 281
චක්‍රලේඛ අංකය චක්‍රලේඛ නම චක්‍රලේඛ දිනය
03/2014 වැන්දඹු පුරුෂ අනත්දරු විශ්‍රාම වැටුප් ක්‍රමය සඳහා මනාපය පල කිරීම/වැන්දඹු පුරුෂ හා අනත්දරු විශ්‍රාම වැටුප් පනතේ සංශෝධන ක්‍රියාත්මක කිරීම 2014-03-25
02/2014 02/2014 - ත්‍රස්තවාදී ක්‍රියා හේතුවෙන් මියගිය සහ අතුරුදහන් වූ පොලිස් නිලධාරීන්ගේ යැපෙන්නන් වෙත යැපෙන්නන්ගේ දීමනාව ගෙවීම 2014-02-20
01/2014 2014 අයවැය යෝජනා අනුව ජීවන වියදම් දීමනා සංශෝධනය කිරීම 2014-01-10
05/2013 2004 වර්ෂයේ විශ්‍රාම වැටුප් ගෙවීම 2013-12-10
06/2013 නොගෙවූ විශ්‍රාම පාරිතෝෂික මුදල්/මාසික විශ්‍රාම වැටුප් මුදල් ගෙන්වා ගැනීම 2013-12-03
05/2013 2004 වර්ෂයේ විශ්‍රාම වැටුප් ගෙවීම 2013-11-07
04/2013 විශ්‍රාමික ප්‍රජාවගේ ආර්ථික ප්‍රවර්ධනය සඳහා ණය පහසුකම් සැපයීම 2013-10-29
10/2011(A3) විශ්‍රාම වැටුප් චක්‍රලේඛ 10/2011 ප්‍රකාරව සංශෝධිත විශ්‍රාම වැටුප් ප්‍රදාන පත්‍ර ඉදිරිපත් කිරීම 2013-09-30
03/2013 විශ්‍රාම වැටුප් චක්‍රලේඛ 13/2010 යටතේ වැන්දඹු වැටුපෙන් 50% ක් ගෙවීම සම්බන්ධව වැටුප ගණනය කිරීම 2013-09-20
02/2013 විශ්‍රාම වැටුප් සඳහා ගණන් ගත හැකි සේවා කාලයට වැන්දඹු අනත් දරු විශ්‍රාම වැටුප් දායක මුදල් අය කිරීම 2013-04-18