ප්‍රතිඵල 121 - 130 හි 312
චක්‍රලේඛ අංකය චක්‍රලේඛ නම චක්‍රලේඛ දිනය
03/2014 සන්නද්ධ සේවා වැන්දඹු විශ්‍රාම වැටුප් පිළිබඳ තොරතුරු ලබා ගැනීම 2014-09-19
02/2014 ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලවල විශ්‍රාම වැටුප් ගෙවීම සරල කිරීමේ ක්‍රමවේදයක් ක්‍රියාත්මක කිරීම 2014-09-17
01/2014 විශ්‍රාම පාරිතෝෂික ගෙවීම 2014-09-03
11/2014 ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලවල විශ්‍රාම වැටුප් ගෙවීම සරල කිරීමේ ක්‍රමවේදයන් ක්‍රියාත්මක කිරීම 2014-08-26
11/2014 චක්‍ර ලේඛ අංකය : 11/2014(සංශෝධන I) - ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාල වල විශ්‍රාම වැටුප් ගෙවීමේ සරල ක්‍රමවේදයන් ක්‍රියාත්මක කිරීම. 2014-08-24
01/2014 විශ්‍රාමික ප්‍රජාවගේ ආර්ථික ප්‍රවර්ධනය සඳහා ණය පහසුකම් සැලසීම 2014-08-21
10/2014 Method of resuming temporarily withheld pensions of the pensioners who drawn pension through banks 2014-08-07
11/2014 විශ්‍රාම ලබන රාජ්‍ය සේවකයින් සඳහා පාරිතෝෂික ගෙවීම කඩිනම් කිරීම 2014-08-07
09/2014 විශ්‍රාමික ප්‍රජාවගේ ආර්ථික ප්‍රවර්ධනය සඳහා ණය පහසුකම් සැපයීම 2014-07-25
06/2014(II) හිඟ විශ්‍රාම වැටුප් ගෙවීම නතර කිරීම 2014-07-15