ප්‍රතිඵල 121 - 130 හි 267
චක්‍රලේඛ අංකය චක්‍රලේඛ නම චක්‍රලේඛ දිනය
09/2004(A2) විශ්‍රාම වැටුප් ප්‍රදානය කිරීම සහ පරිවර්තිත විශ්‍රාම වැටුප් ගෙවීමේ නව ක්‍රමය 2011-12-22
11/2011 2012 අයවැය යෝජනා අනුව විශ්‍රාම වැටුප් සංශෝධනය කිරීම 2011-12-20
10/2011 2011 අයවැය යෝජනා අනුව රාජ්‍ය සේවයේ වැටුප් හා දීමනා සංශෝධනය හා විශ්‍රාම වැටුප් සංශෝධනය කිරීම 2011-12-15
09/2011 2012 වර්ෂයේ විශ්‍රාම වැටුප් ගෙවීම 2011-11-30
08/2011 විශ්‍රාම වැටුප් ප්‍රතිලාභ සහ බාලවයස්කාර ගිණුම් පවත්වාගෙන යාම 2011-11-04
02/2011(A2) පළාත් පාලන ආයතනවල ආදේශක නිලධාරීන්ගේ සේවක අර්ථ සාධක අරමුදල් සහිත සේවා කාලය විශ්‍රාම වැටුප් ගණනය කිරීම සඳහා උපයෝගී කොට ගැනීම 2011-11-01
Circular Letter 03 පළාත් රාජ්‍ය සේවයට අන්තර්ග්‍රහණය වූ නිලධාරින් වෙත විශ්‍රාම වැටුප්/වැන්දඹු අනත්දරු හිමිකම් ප්‍රදානය කිරීම 2011-11-01
9/2004 (A1) විශ්‍රාම වැටුප් ප්‍රදානය කිරීම හා පරිවර්තිත විශ්‍රාම වැටුප් ගෙවීමේ නව ක්‍රමය 2011-09-30
07/2011 ආබාධිත අනත්දරු විශ්‍රාම වැටුප් ගෙවීම 2011-09-06
04/2011(A3) 2011 අයවැය යෝජනා අනුව විශ්‍රාම වැටුප් දීමනා සංශෝධනය කිරීම 2011-08-15