ප්‍රතිඵල 131 - 140 හි 270
චක්‍රලේඛ අංකය චක්‍රලේඛ නම චක්‍රලේඛ දිනය
9/2004 (A1) විශ්‍රාම වැටුප් ප්‍රදානය කිරීම හා පරිවර්තිත විශ්‍රාම වැටුප් ගෙවීමේ නව ක්‍රමය 2011-09-30
07/2011 ආබාධිත අනත්දරු විශ්‍රාම වැටුප් ගෙවීම 2011-09-06
04/2011(A3) 2011 අයවැය යෝජනා අනුව විශ්‍රාම වැටුප් දීමනා සංශෝධනය කිරීම 2011-08-15
15/2009(A2) විශ්‍රාමික රජයේ නිලධාරීන් නැවත සේවයේ යෙදවීම සහ විශ්‍රාම වැටුප් ප්‍රතිශෝධනය කිරීම 2011-08-05
04/2011(A2) 2011 අයවැය යෝජනා අනුව විශ්‍රාම වැටුප් දීමනා සංශෝධනය කිරීම 2011-08-03
05/2011(A1) විදෙස්ගත ශ්‍රී ලාංකිකයන්ගේ විශ්‍රාම වැටුප් ගෙවීම 2011-08-01
02/2011(A1) පළාත් රාජ්‍ය සේවයට අන්තර්ග්‍රහණය වූ නිලධාරීන් වෙත විශ්‍රාම වැටුප්/වැන්දඹු අනත්දරු හිමිකම් ප්‍රදානය කිරීම 2011-07-20
12/2010(1) පළාත් පාලන විශ්‍රාම වැටුප්/වැන්දඹු අනත් දරු ලිපිගොනු සිවිල් අංශයට මාරු කිරීම 2011-07-07
06/2011 විශ්‍රාම වැටුප් ව්‍යවස්ථා සංග්‍රහයේ 'ට' උපලේඛණය අර්ථ කතනය කිරීම 2011-07-04
05/2011 විදේශගත ශ්‍රී ලාංකික විශ්‍රාමිකයන්ගේ විශ්‍රාම වැටුප් ගෙවීම 2011-06-30