ප්‍රතිඵල 131 - 140 හි 314
චක්‍රලේඛ අංකය චක්‍රලේඛ නම චක්‍රලේඛ දිනය
09/2014 විශ්‍රාමික ප්‍රජාවගේ ආර්ථික ප්‍රවර්ධනය සඳහා ණය පහසුකම් සැපයීම 2014-07-25
06/2014(II) හිඟ විශ්‍රාම වැටුප් ගෙවීම නතර කිරීම 2014-07-15
08/2014 විශ්‍රාමික ජ්‍යෙෂ්ඨ පුරවැසි රැකවරණය සඳහා "බුහුමන්" රක්ෂණ සැලසුම ක්‍රියාත්මක කිරීම 2014-07-04
06/2014(I) හිඟ විශ්‍රාම වැටුප් ගෙවීම නතර කිරීම 2014-07-03
07/2014 විශ්‍රාම ලබන රාජ්‍ය සේවකයින් සඳහා පාරිතෝෂික ගෙවීම 2014-07-03
06/2014 හිඟ විශ්‍රාම වැටුප් ගෙවීම නතර කිරීම 2014-06-23
05/2014 විශ්‍රාම ලබන රාජ්‍ය සේවකයින් සඳහා පාරිතෝෂික ගෙවීම කඩිනම් කිරීම 2014-06-19
04/2013 (II) විශ්‍රාමික ප්‍රජාවගේ ආර්ථික ප්‍රවර්ධනය සඳහා ණය පහසුකම් සැපයීම 2014-05-04
04/2014(Amendment I) විශ්‍රාම ලබන රාජ්‍ය සේවකයින් සඳහා පාරිතෝෂික ගෙවීම කඩිනම් කිරීම 2014-05-02
07/2010(II) විශ්‍රාමික ජ්‍යෙෂ්ඨ පුරවැසියන් සඳහා වාරික වශයෙන් අය කිරීමේ පදනම මත දඹදිව වන්දනාව සඳහා ගුවන් ටිකට්පත් ලබාදීම-මිහින් ලංකා ගුවන් සමාගම 2014-04-24