ප්‍රතිඵල 151 - 160 හි 314
චක්‍රලේඛ අංකය චක්‍රලේඛ නම චක්‍රලේඛ දිනය
03/2013 විශ්‍රාම වැටුප් චක්‍රලේඛ 13/2010 යටතේ වැන්දඹු වැටුපෙන් 50% ක් ගෙවීම සම්බන්ධව වැටුප ගණනය කිරීම 2013-09-20
02/2013 විශ්‍රාම වැටුප් සඳහා ගණන් ගත හැකි සේවා කාලයට වැන්දඹු අනත් දරු විශ්‍රාම වැටුප් දායක මුදල් අය කිරීම 2013-04-18
01/2013 සන්නද්ධ සේවා නිලධාරීන් හා සෙසු නිලයන් සඳහා හිඟ විශ්‍රාම වැටුප් පාරිතෝෂික ගෙවීම 2013-02-12
PN/Circular 05/2012 2013 අයවැය යෝජනා අනුව විශ්‍රාම වැටුප සංශෝධනය කිරීම 2012-12-20
PN/Circular 04/2012 2013 වර්ෂයේ විශ්‍රාම වැටුප් ගෙවීම 2012-11-15
PN/Circular 04/2012 2013 වර්ෂයේ විශ්‍රාම වැටුප් ගෙවීම 2012-11-15
Circular Letter 04 පළාත් රාජ්‍ය සේවයට අන්තර්ග්‍රහණය වූ නිලධාරීන් වෙත විශ්‍රාම වැටුප්/වැන්දඹු අනත්දරු හිමිකම් ප්‍රදානය කිරීම 2012-07-20
PN/Circular/2012 2012 වර්ෂයේ විශ්‍රාම වැටුප් ගෙවන දිනයන් සංශෝධනය කිරීම 2012-07-12
06/2011(A1) විශ්‍රාම වැටුප් ව්‍යවස්ථා සංග්‍රහයේ "ට" උපලේඛණය අර්ථ කතනය කිරීම 2012-06-22
10/2011(A2) 2011 අයවැය යෝජනා අනුව රාජ්‍ය සේවයේ වැටුප් හා දීමනා සංශෝධනය කිරීම 2012-05-28