ප්‍රතිඵල 151 - 160 හි 282
චක්‍රලේඛ අංකය චක්‍රලේඛ නම චක්‍රලේඛ දිනය
06/2011 විශ්‍රාම වැටුප් ව්‍යවස්ථා සංග්‍රහයේ 'ට' උපලේඛණය අර්ථ කතනය කිරීම 2011-07-04
05/2011 විදේශගත ශ්‍රී ලාංකික විශ්‍රාමිකයන්ගේ විශ්‍රාම වැටුප් ගෙවීම 2011-06-30
Circular Letter 02 නොගෙවූ විශ්‍රාම වැටුප් 2011-06-14
04/2011(AI) 2011 අයවැය යෝජනා අනුව විශ්‍රාම වැටුප සංශෝධනය කිරීම 2011-06-10
04/2011 2011 අයවැය යෝජනා අනුව විශ්‍රාම වැටුප සංශෝධනය කිරීම 2011-05-16
03/2011 විශ්‍රාමික ජ්‍යෙෂ්ඨ පුරවැසියන් සඳහා සේවාලාභී සත්කාරක වැඩසටහන ක්‍රියාත්මක කිරීම 2011-03-24
7/2010(R1) විශ්‍රාමික ජ්‍යෙෂ්ඨ පුරවැසියන් සඳහා,වාරික වශයෙන් අය කිරීමේ පදනම මත දඹදිව වන්දනාව සඳහා ගුවන් ටිකට්පත් ලබා දීම 2011-03-23
02/2011 පළාත් රාජ්‍ය සේවයට අන්තර්ග්‍රහණය වූ රාජ්‍ය නිලධාරීන් වෙත විශ්‍රාම වැටුප්/වැන්දඹු අනත්දරු හිමිකම් ප්‍රදානය කිරීම 2011-02-24
Circular Letter 01 වැන්දඹු\වැන්දඹු පුරුෂ විශ්‍රාම වැටුප් පනතේ සංශෝධන ක්‍රියාත්මක කිරීම 2011-02-20
11/2009(R1) විශ්‍රාම වැටුප් චක්‍රලේඛ 11/2009 රජයේ විශ්‍රාම වැටුප බැංකු පද්ධතිය හරහා ක්‍රියාත්මක කිරීම(විශ්‍රාමිකයන් සඳහා තනි ගිණුම් පවත්වාගෙන යාම 2011-02-18