ප්‍රතිඵල 161 - 170 හි 327
චක්‍රලේඛ අංකය චක්‍රලේඛ නම චක්‍රලේඛ දිනය
05/2013 2004 වර්ෂයේ විශ්‍රාම වැටුප් ගෙවීම 2013-11-07
04/2013 විශ්‍රාමික ප්‍රජාවගේ ආර්ථික ප්‍රවර්ධනය සඳහා ණය පහසුකම් සැපයීම 2013-10-29
10/2011(A3) විශ්‍රාම වැටුප් චක්‍රලේඛ 10/2011 ප්‍රකාරව සංශෝධිත විශ්‍රාම වැටුප් ප්‍රදාන පත්‍ර ඉදිරිපත් කිරීම 2013-09-30
03/2013 විශ්‍රාම වැටුප් චක්‍රලේඛ 13/2010 යටතේ වැන්දඹු වැටුපෙන් 50% ක් ගෙවීම සම්බන්ධව වැටුප ගණනය කිරීම 2013-09-20
02/2013 විශ්‍රාම වැටුප් සඳහා ගණන් ගත හැකි සේවා කාලයට වැන්දඹු අනත් දරු විශ්‍රාම වැටුප් දායක මුදල් අය කිරීම 2013-04-18
01/2013 සන්නද්ධ සේවා නිලධාරීන් හා සෙසු නිලයන් සඳහා හිඟ විශ්‍රාම වැටුප් පාරිතෝෂික ගෙවීම 2013-02-12
PN/Circular 05/2012 2013 අයවැය යෝජනා අනුව විශ්‍රාම වැටුප සංශෝධනය කිරීම 2012-12-20
PN/Circular 04/2012 2013 වර්ෂයේ විශ්‍රාම වැටුප් ගෙවීම 2012-11-15
PN/Circular 04/2012 2013 වර්ෂයේ විශ්‍රාම වැටුප් ගෙවීම 2012-11-15
Circular Letter 04 පළාත් රාජ්‍ය සේවයට අන්තර්ග්‍රහණය වූ නිලධාරීන් වෙත විශ්‍රාම වැටුප්/වැන්දඹු අනත්දරු හිමිකම් ප්‍රදානය කිරීම 2012-07-20