ප්‍රතිඵල 161 - 170 හි 314
චක්‍රලේඛ අංකය චක්‍රලේඛ නම චක්‍රලේඛ දිනය
03/2012 විශ්‍රාම වැටුප් අංක නිකුත් කිරීම 2012-05-24
PN/DG/Special/2012 විශ්‍රාම වැටුප් ගෙවීම 2012 අප්‍රේල් මාසය 2012-03-30
2/2012 වැන්දඹු පුරුෂ අනත් දරු විශ්‍රාම වැටුප් ක්‍රමය සඳහා මනාපය පළ කිරීම/වැන්දඹු පුරුෂ හා අනත් දරු විශ්‍රාම වැටුප් පනතේ සංශෝධන ක්‍රියාත්මක කිරීම/සන්නද්ධ හමුදා ස්වේච්ඡා බල සේනා සාමාජික සාමාජිකාවන් වැන්දඹු/වැන්දඹු පුරුෂ අනත්දරු විශ්‍රාම වැටුප් ක්‍රමයට දායකවීමේ කාල සීමාව දීර්ඝ කිරීම 2012-02-29
1/2012 පළාත් පාලන විශ්‍රාම වැටුප් මාසික ගෙවීම් ලේඛන පිළියෙල කිරීම සහ ලිපිගොනු භාරකත්වය ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාල වෙත විමධ්‍යගත කිරීම 2012-02-08
9/2004(A3) විශ්‍රාම වැටුප් ප්‍රදානය කිරීම හා පරිවර්තිත විශ්‍රාම වැටුප් ගෙවීමේ නව ක්‍රමය 2012-02-06
10/2011(A1) 2011 අයවැය යෝජනා අනුව රාජ්‍ය සේවයේ වැටුප් හා දීමනා සංශෝධනය කිරීම 2012-02-03
09/2004(A2) විශ්‍රාම වැටුප් ප්‍රදානය කිරීම සහ පරිවර්තිත විශ්‍රාම වැටුප් ගෙවීමේ නව ක්‍රමය 2011-12-22
11/2011 2012 අයවැය යෝජනා අනුව විශ්‍රාම වැටුප් සංශෝධනය කිරීම 2011-12-20
10/2011 2011 අයවැය යෝජනා අනුව රාජ්‍ය සේවයේ වැටුප් හා දීමනා සංශෝධනය හා විශ්‍රාම වැටුප් සංශෝධනය කිරීම 2011-12-15
09/2011 2012 වර්ෂයේ විශ්‍රාම වැටුප් ගෙවීම 2011-11-30