ප්‍රතිඵල 161 - 170 හි 282
චක්‍රලේඛ අංකය චක්‍රලේඛ නම චක්‍රලේඛ දිනය
01/2011 මාසික විශ්‍රාම වැටුප ගෙවීම සහ හිඟ විශ්‍රාම වැටුප ගෙවීම විධිමත් කිරීම 2011-01-30
11/2010(R1) පොලිස් නිලධාරීන් සඳහා දුබලතා විශ්‍රාම වැටුප් ගෙවීම 2011-01-22
8/2010(1) ජීවන වියදම් දීමනාව එක් පුද්ගලයකුට කිහිප ආකාරයකින් ගෙවීම ප්‍රතිශෝධනය කිරීම 2011-01-14
14/2010 රජයේ විශ්‍රාමිකයන්ට ගෙවනු ලබන ජීවන වියදම් දීමනාව 2010-12-21
13/2010 වැන්දඹු/වැන්දඹු පුරුෂ හා අනත්දරු විශ්‍රාම වැටුප් පනතේ සංශෝධන ක්‍රියාත්මක කිරීම 2010-12-16
12/2010 පළාත් පාලන විශ්‍රාම වැටුප් මාසිකව ගෙවීමේ ලේඛණ පිළියෙල කිරීම සහ ලිපි ගොනු භාරකාරත්වය ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාල වෙත විමධ්‍යගත කිරීම 2010-12-13
11/2010 පොලිස් නිලධාරීන් සඳහා දුබලතා විශ්‍රාම වැටුප් ගෙවීම 2010-12-01
10/2010 2011 වර්ෂයේ විශ්‍රාම වැටුප් ගෙවීම 2010-11-24
09/2010 දුබලතා විශ්‍රාම වැටුප් ගෙවීම 2010-10-26
03/2010(1) විශ්‍රාම පාරිතෝෂික මරණ පාරිතෝෂික හා වන්දි මුදල් ගෙවීම කඩිනම් කිරීමේ නව ක්‍රියා පිළිවෙත 2010-10-18