ප්‍රතිඵල 171 - 180 හි 281
චක්‍රලේඛ අංකය චක්‍රලේඛ නම චක්‍රලේඛ දිනය
17/2009(R) වසර 20 ක සේවා කාලයක් සම්පූර්ණ කළ පොලිස් නිලධාරිනියන් විශ්‍රාම ගැන්වීම 2010-09-15
08/2010 ජීවන වියදම් දීමනාව එක් පුද්ගලයකුට කිහිප ආකාරයකින් ගෙවීම ප්‍රතිශෝධනය කිරීම 2010-09-07
02/2005 (1) Retirement on abolition of post under implementation of Public Management Assistant Service 2010-08-10
06/2010(I) සන්නද්ධ සේවා නිලධාරීන් සහ සෙසු නිලයන් සඳහා පූර්ණ විශ්‍රාම වැටුප් ලබා දීම 2010-07-27
06/2010 සන්නද්ධ සේවා නිලධාරීන් සහ සෙසු නිලයන් සඳහා පූර්ණ විශ්‍රාම වැටුප් ලබා දීම 2010-07-16
07/2010 විශ්‍රාමික් ජ්‍යෙෂ්ඨ පුරවැසියන් සඳහා වාරික වශයෙන් අය කිරීමේ පදනම මත දඹදිව වන්දනාව සඳහා ගුවන් ටිකට් පත් ලබා දීම_මිහින් ලංකා ගුවන් සමාගම 2010-07-13
03/2010 විශ්‍රාම පාරිතෝෂික මරණ පාරිතෝෂික හා වන්දි මුදල් ගෙවීම කඩිනම් කිරීමේ නව ක්‍රියා පිළිවෙත 2010-05-25
04/2010 රාජ්‍ය සේවා අර්ථසාධක අරමුදල-උපදෙස් මාලාව 2010-05-25
05/2010 විශ්‍රාම වැටුප් ව්‍යවස්ථා සංග්‍රහයේ "ට" උපලේඛණය අර්ථකතනය කිරීම 2010-05-25
16/2009 (Amendment) Payment of pension to Sri Lankan pensioners Resident Abroad 2010-04-06