ප්‍රතිඵල 21 - 30 හි 310
චක්‍රලේඛ අංකය චක්‍රලේඛ නම චක්‍රලේඛ දිනය
10/2020 පරිපූරක උත්සව ණය යෝජනා ක්‍රමය. 2020-12-18
02/2020(Revision IV) විශ්‍රාමික ජීවත්වීමේ සහතිකය ඇඟිලි සලකුණු මාර්ගයෙන් තහවුරු කර ගැනීම-නියාමක ව්‍යාපෘතිය 2020-12-11
09/2020 2021 වර්ෂයේ විශ්‍රාම වැටුප් ගෙවීම 2020-12-05
01/2009 (Revision I) ආබාධිත අනත්දරු විශ්‍රාම වැටුප් ගෙවීම 2020-12-02
03/2015 (Revision IV) විශ්‍රාම ගනු ලබන දිනටම විශ්‍රාම වැටුප් ප්‍රතිලාභ ලබා දීම.(විශ්‍රාම අයදුම්පත් මාර්ගගතව (online) යොමු කිරීම) 2020-11-30
02/2020 (Revision III) විශ්‍රාමික ජීවත්වීමේ සහතිකය ඇඟිලි සලකුණු මාර්ගයෙන් තහවුරු කරගැනීම - නියාමක ව්‍යාපෘතිය. 2020-09-22
02/2017(Revision I) රාජ්‍ය සේවා අර්ථසාධක අරමුදල් ක්‍රමය යටතේ ලියාපදිංචිය සහ ලියාපදිංචි සාමාජිකයන්ගේ දායක මුදල් විස්තර යාවත්කාලීන කිරීම අන්තර්ජාලය හරහා සිදු කිරීම 2020-07-30
02/2020 (Revision II) විශ්‍රාමික ජීවත්වීමේ සහතිකය ඇඟිලි සලකුණු මාර්ගයෙන් තහවුරු කර ගැනීම-නියාමක ව්‍යාපෘතිය 2020-06-23
02_2020(Revision ii) විශ්‍රාමික ජීවත්වීමේ සහතිකය ඇඟිලි සලකුණු මාර්ගයෙන් තහවුරු කර ගැනීම-නියාමක ව්‍යාපෘතිය 2020-06-22
07/2020 විශ්‍රාම වැටුප් ලබන අයෙකුට විශ්‍රාම වැටුප් ලබා ගැනීමට පැමිණීම අපහසු වන අවස්ථාවක භාරකරුවෙකු පත් කිරීම පිළිබඳ ගිවිසුම 2020-06-11

නවතම පුවත් සහ සිදුවීම්