ප්‍රතිඵල 201 - 210 හි 319
චක්‍රලේඛ අංකය චක්‍රලේඛ නම චක්‍රලේඛ දිනය
13/2010 වැන්දඹු/වැන්දඹු පුරුෂ හා අනත්දරු විශ්‍රාම වැටුප් පනතේ සංශෝධන ක්‍රියාත්මක කිරීම 2010-12-16
12/2010 පළාත් පාලන විශ්‍රාම වැටුප් මාසිකව ගෙවීමේ ලේඛණ පිළියෙල කිරීම සහ ලිපි ගොනු භාරකාරත්වය ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාල වෙත විමධ්‍යගත කිරීම 2010-12-13
11/2010 පොලිස් නිලධාරීන් සඳහා දුබලතා විශ්‍රාම වැටුප් ගෙවීම 2010-12-01
10/2010 2011 වර්ෂයේ විශ්‍රාම වැටුප් ගෙවීම 2010-11-24
09/2010 දුබලතා විශ්‍රාම වැටුප් ගෙවීම 2010-10-26
03/2010(1) විශ්‍රාම පාරිතෝෂික මරණ පාරිතෝෂික හා වන්දි මුදල් ගෙවීම කඩිනම් කිරීමේ නව ක්‍රියා පිළිවෙත 2010-10-18
04/2010(1) රාජ්‍ය සේවා අර්ථසාධක අරමුදල-උපදෙස් මාලාව 2010-09-27
17/2009(R) වසර 20 ක සේවා කාලයක් සම්පූර්ණ කළ පොලිස් නිලධාරිනියන් විශ්‍රාම ගැන්වීම 2010-09-15
08/2010 ජීවන වියදම් දීමනාව එක් පුද්ගලයකුට කිහිප ආකාරයකින් ගෙවීම ප්‍රතිශෝධනය කිරීම 2010-09-07
02/2005 (1) Retirement on abolition of post under implementation of Public Management Assistant Service 2010-08-10