ප්‍රතිඵල 221 - 230 හි 329
චක්‍රලේඛ අංකය චක්‍රලේඛ නම චක්‍රලේඛ දිනය
06/2010(I) සන්නද්ධ සේවා නිලධාරීන් සහ සෙසු නිලයන් සඳහා පූර්ණ විශ්‍රාම වැටුප් ලබා දීම 2010-07-27
06/2010 සන්නද්ධ සේවා නිලධාරීන් සහ සෙසු නිලයන් සඳහා පූර්ණ විශ්‍රාම වැටුප් ලබා දීම 2010-07-16
07/2010 විශ්‍රාමික් ජ්‍යෙෂ්ඨ පුරවැසියන් සඳහා වාරික වශයෙන් අය කිරීමේ පදනම මත දඹදිව වන්දනාව සඳහා ගුවන් ටිකට් පත් ලබා දීම_මිහින් ලංකා ගුවන් සමාගම 2010-07-13
03/2010 විශ්‍රාම පාරිතෝෂික මරණ පාරිතෝෂික හා වන්දි මුදල් ගෙවීම කඩිනම් කිරීමේ නව ක්‍රියා පිළිවෙත 2010-05-25
04/2010 රාජ්‍ය සේවා අර්ථසාධක අරමුදල-උපදෙස් මාලාව 2010-05-25
05/2010 විශ්‍රාම වැටුප් ව්‍යවස්ථා සංග්‍රහයේ "ට" උපලේඛණය අර්ථකතනය කිරීම 2010-05-25
16/2009 (Amendment) Payment of pension to Sri Lankan pensioners Resident Abroad 2010-04-06
9/2008(A) හමුදා සේවා සහ දුබලතා විශ්‍රාම වැටුප් ඒකාබද්ධ කර ගෙවීම 2010-03-30
02/2010 2004.01.02 - 2004.12.02 දක්වා කාලය තුළ විශ්‍රාම ලැබූ සෞඛ්‍ය ක්ෂේත්‍රයේ නිලධාරීන්ට විශ්‍රාම වැටුප් ගෙවීම 2010-03-22
01/2010 වැන්දඹු පුරුෂ අනත්දරු විශ්‍රාම වැටුප් ක්‍රමය සඳහා මනාපය පළ කිරීමේ කාල සීමාව දීර්ඝ කිරීම 2010-03-10