ප්‍රතිඵල 261 - 269 හි 269
චක්‍රලේඛ අංකය චක්‍රලේඛ නම චක්‍රලේඛ දිනය
06/2005 Awarding Widows' / Widowers' & Orphans' Pensions 2005-07-26
04/2005 Issuing Pension Numbers on or after 02/12/2004 2005-05-17
03/2005 Rectifying Pension Anomalies - 2004 Computing of Widows and Orphans Pensions of Pensioners who Decease After 2004-01-01 2005-02-13
01/2005 Payment of Pensions for the month of January - 2005 2005-01-04
09/2004 New system of Awarding Pensions and Payment of Pension Gratuity 2004-06-30
06/2004 Removal of Pension anomalies - 2004 2004-02-24
7/2000 අවම සේවා කාලය අවු:25 ට අඩු වූ විට වැන්දඹු අනත්දරු/වැන්දඹු පුරුෂ අනත්දරු විශ්‍රාම වැටුප ගෙවීම 2000-09-07
01/1998 විශ්‍රාම වැටුප් ගණන් බැලීමේ නව ක්‍රමය 1998-03-10
09/1996 රාජ්‍ය නිලධාරීන් විශ්‍රාම ගැන්වීම 1996-12-04