ප්‍රතිඵල 261 - 264 හි 264
චක්‍රලේඛ අංකය චක්‍රලේඛ නම චක්‍රලේඛ දිනය
06/2004 Removal of Pension anomalies - 2004 2004-02-24
7/2000 අවම සේවා කාලය අවු:25 ට අඩු වූ විට වැන්දඹු අනත්දරු/වැන්දඹු පුරුෂ අනත්දරු විශ්‍රාම වැටුප ගෙවීම 2000-09-07
01/1998 විශ්‍රාම වැටුප් ගණන් බැලීමේ නව ක්‍රමය 1998-03-10
09/1996 රාජ්‍ය නිලධාරීන් විශ්‍රාම ගැන්වීම 1996-12-04