ප්‍රතිඵල 281 - 282 හි 282
චක්‍රලේඛ අංකය චක්‍රලේඛ නම චක්‍රලේඛ දිනය
01/1998 විශ්‍රාම වැටුප් ගණන් බැලීමේ නව ක්‍රමය 1998-03-10
09/1996 රාජ්‍ය නිලධාරීන් විශ්‍රාම ගැන්වීම 1996-12-04