ප්‍රතිඵල 311 - 312 හි 312
චක්‍රලේඛ අංකය චක්‍රලේඛ නම චක්‍රලේඛ දිනය
01/97 1997 ජනවාරී මාසයේ සිට විශ්‍රාමිකයන්ගේ විශ්‍රාමිකයන්ගේ විශ්‍රාම වැටුප් වැඩි කිරීම 1997-02-05
09/1996 රාජ්‍ය නිලධාරීන් විශ්‍රාම ගැන්වීම 1996-12-04