ප්‍රතිඵල 41 - 50 හි 312
චක්‍රලේඛ අංකය චක්‍රලේඛ නම චක්‍රලේඛ දිනය
03/2020 වැන්දඹු / වැන්දඹු පුරුෂ /අනත්දරු/ ආබාධීත අනත්දරු විශ්‍රාම වැටුප් අයදුම්පත්‍ර මාර්ගගත ක්‍රමවේදය ඔස්සේ යොමු කිරීම. 2020-02-25
02/2020 (සංශෝධන I) විශ්‍රාමික ජීවත්වීමේ සහතිකය ඇඟිලි සලකුණු මාර්ගයෙන් තහවුරු කරගැනීම - නියාමක ව්‍යාපෘතිය. 2020-02-10
02/2020 විශ්‍රාමික ජීවත්වීමේ සහතිකය ඇඟිලි සලකුණු මාර්ගයෙන් තහවුරු කරගැනීම - නියාමක ව්‍යාපෘතිය. 2020-01-21
01/2020 විශ්‍රාමික රජයේ නිලධාරීන් නැවත සේවයේ යෙදවීම හා විශ්‍රාම වැටුප් ප්‍රතිශෝධනය කිරීම 2020-01-08
02/2019 2020 වර්ෂයේ විශ්‍රාම වැටුප් ගෙවීම 2019-11-18
01/2019 සංශෝධන (IV) 2019 අයවැය යෝජනා අනුව රාජ්‍ය පරිපාලන චක්‍රලේඛ අංක 03/2016 ට විශ්‍රාම වැටුප් ගැළපීම 2019-11-13
03/2019 පොලිස් නිලධාරීන් සඳහා දුබලතා විශ්‍රාම වැටුප් ගෙවීම 2019-11-07
01/2019 සංශෝධන (iii) 2019 අයවැය යෝජනා අනුව රාජ්‍ය පරිපාලන චක්‍රලේඛ අංක 03/2016 ට විශ්‍රාම වැටුප් ගැලපීම 2019-09-05
01/2019 සංශෝධන (II) 2019 අයවැය යෝජනා අනුව රාජ්‍ය පරිපාලන චක්‍රලේඛ අංක 03/2016 ට විශ්‍රාම වැටුප් ගැලපීම-ත්‍රිවිධ හමුදා නිලධාරීන් සඳහා 2019-07-26
01/2019 සංශෝධන (I) 2019 අයවැය යෝජනා අනුව රාජ්‍ය පරිපාලන චක්‍රලේඛ අංක 03/2016 ට විශ්‍රාම වැටුප් ගැලපීම 2019-07-05