ප්‍රතිඵල 51 - 60 හි 270
චක්‍රලේඛ අංකය චක්‍රලේඛ නම චක්‍රලේඛ දිනය
07/2015 රාජ්‍ය පරිපාලන චක්‍රලේඛ 06/2006ට අනුව විශ්‍රාම වැටුප් ගැලපීම (2015) කඩිනම් කිරිමේ වැඩසටහන විධිමත්කිරීම සඳහා පශ්චාත් උපදෙස් 2015-11-06
08/2015 (සංශෝධන II) ගුවන් හමුදා සේවයේ වසර 10ක් සම්පුර්ණ නොමැති නිලධාරීන් හා සේවා කාලය වසර 12ක් නොමැති සෙසු නිලධාරීන් ත්‍රස්තවාදී ක්‍රියා හේතු කොට ගෙන තුවාල ලබා ආබාධිතව, සේවයෙන් විශ්‍රාම ගන්වා ඇති නිලධාරීන් සඳහා විශ්‍රාම වැටුප් හිමිකම ලබා දීම 2015-10-28
01/2015 (සංශෝධන) වැන්දඹු අනත්දරු දායක මුදල් ආපසු ගෙවීම 2015-10-09
03/2015 චක්‍ර ලේඛ අංකය : 03/2015 (සංශෝධන II) - විශ්‍රාම ගනු ලබන දිනටම විශ්‍රාම වැටුප් ප්‍රතිලාභ ලබා දීම තිලාභ ලබා දීම.(විශ්‍රාම අයදුම්පත් මාර්ගගතව (online) යොමු කිරීම). 2015-10-01
03/2015 (සංශෝධන I) විශ්‍රාම ගනු ලබන දිනටම විශ්‍රාම වැටුප් ප්‍රතිලාභ ලබා දීම 2015-10-01
06/2015 (I) වැන්දඹු / වැන්දඹු පුරුෂ / අනත්දරු /අබාධිත විශ්‍රාම වැටුප් ගෙවීමේ ක්‍රියාවලිය විධිමත් කිරීම 2015-09-22
09/2004 (Revision IV) විශ්‍රාම වැටුප් ප්‍රදානය කිරීම හා පරිවර්තිත විශ්‍රාම වැටුප් ගෙවීමේ නව ක්‍රමය 2015-09-15
09/2015 මරණ පාරිතෝෂිකය ගෙවීම හා සංශෝධිත විශ්‍රාම වැටුප් පාරිතෝෂික ගෙවීම් සහ සංශෝධිත මරණ පාරිතෝෂික ගෙවීම් කිරීම 2015-09-14
05/2015 (II) රාජ්‍ය පරිපාලන චක්‍රලේඛ 06/2006ට අනුව විශ්‍රාම වැටුප් ගැලපීම.(2015) (සන්නද්ධ හමුදා) 2015-08-03
08/2015 (I) යුද හමුදා සේවයේ වසර 10ක් සම්පුර්ණ නොමැති නිලධාරීන් හා සේවා කාලය වසර 12ක් නොමැති සෙසු නිලධාරීන් ත්‍රස්තවාදී ක්‍රියා හේතු කොට ගෙන තුවාල ලබා ආබාධිතව, සේවයෙන් විශ්‍රාම ගන්වා ඇති නිලධාරීන් සඳහා විශ්‍රාම වැටුප් හිමිකම ලබා දීම 2015-07-31