ප්‍රතිඵල 51 - 60 හි 284
චක්‍රලේඛ අංකය චක්‍රලේඛ නම චක්‍රලේඛ දිනය
11/2014(සංශෝධන I) 11/2014(සංශෝධන I) - ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාල වල විශ්‍රාම වැටුප් ගෙවීමේ සරල ක්‍රමවේදයන් ක්‍රියාත්මක කිරීම 2016-06-13
04/2016 2016.01.01 දිනෙන් පසු විශ්‍රාම ගන්නා නිලධාරීන් සඳහා 2005 අයවැයෙන් යෝජිත පරිදි නව රක්ෂණ ක්‍රමයක් ස්ථාපිත කිරීම. 2016-05-31
03/2016(සංශෝධන I) 2016.01.01 දිනෙන් පසු විශ්‍රාම ගන්නා රජයේ නිලධාරීන්ගේ විශ්‍රාම වැටුප් ගැලපීම. 2016-05-30
04/2016 චක්‍ර ලේඛ අංකය : 04/2016 - 2016.01.01 දිනෙන් පසු විශ්‍රාම ගන්නා නිලධාරීන් සඳහා 2005 අයවැයෙන් යෝජිත පරිදි නව රක්ෂණ ක්‍රමයක් ස්ථාපිත කිරීම. 2016-04-29
03/2016 චක්‍ර ලේඛ අංකය : 03/2016 (සංශෝධන I) - 2016.01.01 දිනෙන් පසු විශ්‍රාම ගන්නා රජයේ නිලධාරීන්ගේ විශ්‍රාම වැටුප් ගැලපීම. 2016-04-27
03/2016 2016.01.01 දිනෙන් පසු විශ්‍රාම ගන්නා රජයේ නිලධාරීන්ගේ විශ්‍රාම වැටුප් ගැලපීම. 2016-04-26
03/2016 චක්‍ර ලේඛ අංකය : 03/2016- 2016.01.01 දිනෙන් පසු විශ්‍රාම ගන්නා රජයේ නිලධාරීන්ගේ විශ්‍රාම වැටුප් ගැලපීම. 2016-02-25
09/2015(1) සංශෝධිත විශ්‍රාම වැටුප් දෙපාර්තමේන්තුව හරහා ගෙවීම ආරම්භ කිරීම 2016-02-08
02/2016 වැන්දඹු/වැන්දඹු පුරුෂ හා අනත්දරු ක්‍රමය යටතේ ලියාපදිංචිය අන්තර්ජාලය හරහා සිදු කිරීම සංශෝධනය කිරීම 2016-02-08
01/2016 විශ්‍රාම පාරිතෝෂිකයෙන් අයවීම් 2016-01-10