ප්‍රතිඵල 61 - 70 හි 270
චක්‍රලේඛ අංකය චක්‍රලේඛ නම චක්‍රලේඛ දිනය
07/2015 රාජ්‍ය සේවා අර්ථසාධක අරමුදල - උපදෙස් මාලාව 2015-07-23
05/2015 (1) රා.ප.ච.6/2006 ට අනුව විශ්‍රාම වැටුප් ගැලපීම (2015) 2015-07-21
06/2015 වැන්දඹු / වැන්දඹු පුරුෂ අනත්දරු විශ්‍රාම වැටුප් ගෙවීමේ ක්‍රියාවලිය විධිමත් කිරීම 2015-07-15
05/2015 රාජ්‍ය පරිපාලන චක්‍රලේඛණය 16/2015 ට අනුව විශ්‍රාම වැටුප් ගැලපීම 2015-07-06
05/2015 මධ්‍යම දත්ත පද්ධතිය (Central Data Base) හරහා විශ්‍රාම වැටුප් ගෙවීම ආරම්භ කිරීම 2015-06-30
04/2015 ඉලෙක්ට්‍රොනික විශ්‍රාම වැටුප් හැදුනුම්පත හදුන්වා දීම 2015-06-01
04/2015 (අදියර II) මාසික විශ්‍රමවැටුප් ගෙවීමේ ක්‍රියාවලිය ප්‍රතිව්‍යුහගත කිරීම 2015-05-14
03/2015 විශ්‍රාම ගනු ලබන දිනටම විශ්‍රාම වැටුප් ප්‍රතිලාභ ලබා දීම. 2015-04-24
02/2015 වැන්දඹු/වැන්දඹු පුරුෂ හා අනත්දරු ක්‍රමය යටතේ ලියාපදිංචිය අන්තර්ජාලය හරහා සිදු කිරීම 2015-04-07
03/2015 (අදියර I) මාසික විශ්‍රමවැටුප් ගෙවීමේ ක්‍රියාවලිය ප්‍රතිව්‍යුහගත කිරීම 2015-03-18