ප්‍රතිඵල 71 - 80 හි 319
චක්‍රලේඛ අංකය චක්‍රලේඛ නම චක්‍රලේඛ දිනය
04/2017 චක්‍රලේඛ අංක : විශ්‍රාම වැටුප් චක්‍රලේඛ අංක 04/2017 - 2017 වැන්දඹු / වැන්දඹු පුරුෂ අනත්දරු විශ්‍රාම වැටුප් ක්‍රමයන් සදහා පැරණි අංක 82/83 හා M / F, TWP, පිරිවෙන, පෞද්ගලික පාසල් සහ පළාත් පාලන කාණ්ඩ යටතේ ලියාපදිංචි පැරණි සාමාජිකයින් මාර්ග ගත ක්‍රමය (Online) ඔස්සේ ලියාපදිංචි කිරීම (Re - Registration) 2018-04-09
Circular No 04/2016(I) 2016.01.01 දිනෙන් පසු විශ්‍රාම ගන්නා නිලධාරින් සදහා 2005 අයවැයෙන් යෝජිත පරිදි නව රක්ෂණ ක්‍රමයක් ස්ථාපිත කිරිම.( අග්‍රහාර ) 2017-11-24
Circular No 09/2015 මරණ පාරිතෝෂිකය ගෙවීම, සංශෝධිත මරණ පාරිතෝෂික ගෙවීම් කිරීම සහ සංශෝධිත විශ්‍රාම වැටුප් පාරිතෝෂිකය ගෙවීම. (විශ්‍රාම වැටුප් සංශෝධිත අයදුම්පත් මාර්ගගතව (online) යොමු කිරීම . 2017-11-09
Circular No 06/2017 2016.01.01 දිනයෙන් පසුව රාජ්‍ය සේවයට හා පළාත් රාජ්‍ය සේවයට පත්වීම් ලද නිලධාරීන් හා නිලධාරිනියන්ගෙන් වැන්දඹු/වැන්දඹු පුරුෂ අනත්දරු විශ්‍රාම වැටුප් ක්‍රමයට දායක මුදල් අය කිරීම 2017-11-09
Circular No 05/2017 2018 වර්ෂයේ විශ්‍රාම වැටුප් ගෙවීම 2017-10-27
Circular No 04/2017 2017 වැන්දඹු / වැන්දඹු පුරුෂ හා අනත්දරු විශ්‍රාම වැටුප් ක්‍රමයන් සඳහා පැරණි අංක 82/83 හා M /F ,TWP , පිරිවෙන් ,පෞද්ගලික පාසල් හා පළාත් පාලන කාණ්ඩ යටතේ ලියාපදිංචි පැරණි සාමාජිකයන් මාර්ගගත ක්‍රමය යටතේ නැවත ලියාපදිංචි කිරීම 2017-10-20
Circular No 03/2017 විශ්‍රාමිකයන්ට නිවාඩු දුම්රිය බලපත්‍ර නිකුත් කිරීම. Sinhala 2017-10-16
02/2017 රාජ්‍ය සේවා අර්ථසාධක අරමුදල් ක්‍රමය යටතේ ලියාපදිංචිය සහ ලියාපදිංචි සාමාජිකයින්ගේ දායක මුදල් විස්තර යාවත්කාලීන කිරීම අන්තර්ජාලය හරහා සිදුකිරීම 2017-10-06
01/2017 ආබාධිත ත්‍රිවිධ හමුදා නිලධාරීන් හා වැන්දඹුවන්හට රණවිරු සුරැකුම් දීමනාව හිමිගැන්විම 2017-06-09
06/2016 චක්‍ර ලේඛ අංකය : 06/2016 විශ්‍රාම වැටුප් චක්‍රලේක අංක 06/2016 - 2017 වර්ෂයේ විශ්‍රාම වැටුප් ගෙවීම. 2016-12-15