ප්‍රතිඵල 81 - 90 හි 319
චක්‍රලේඛ අංකය චක්‍රලේඛ නම චක්‍රලේඛ දිනය
06/2016 2017 වර්ෂයේ විශ්‍රාම වැටුප් ගෙවීම. 2016-12-15
01/2017 චක්‍ර ලේඛ අංකය : විශ්‍රාම වැටුප් චක්‍රලේක අංක 01/2017 - 2017 ආබාධිත ත්‍රිවිධ හමුදා නිලධාරීන් හා වැන්දඹුවන්හට රණවිරු සුරැකුම් දීමනාව හිමිගැන්විම. 2016-12-13
05/2016 චක්‍ර ලේඛ අංකය : 05/2016 - විශ්‍රාමිකයින් වෙත දුම්රිය බලපත් නිකුත් කිරීම. (මාර්ගගත[online]ක්‍රමය යටතේ ඉල්ලුම් කිරීම) 2016-10-21
Circular No : 05/2016 විශ්‍රාමිකයින් වෙත දුම්රිය බලපත් නිකුත් කිරීම. (මාර්ගගත(online)ක්‍රමය යටතේ ඉල්ලුම් කිරීම) 2016-10-21
03/2015 (සංශෝධන II) විශ්‍රාම ගනු ලබන දිනටම විශ්‍රාම වැටුප් ප්‍රතිලාභ ලබා දීම තිලාභ ලබා දීම.(විශ්‍රාම අයදුම්පත් මාර්ගගතව (online) යොමු කිරීම ) 2016-09-09
11/2014(සංශෝධන I) 11/2014(සංශෝධන I) - ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාල වල විශ්‍රාම වැටුප් ගෙවීමේ සරල ක්‍රමවේදයන් ක්‍රියාත්මක කිරීම 2016-06-13
04/2016 2016.01.01 දිනෙන් පසු විශ්‍රාම ගන්නා නිලධාරීන් සඳහා 2005 අයවැයෙන් යෝජිත පරිදි නව රක්ෂණ ක්‍රමයක් ස්ථාපිත කිරීම. 2016-05-31
03/2016(සංශෝධන I) 2016.01.01 දිනෙන් පසු විශ්‍රාම ගන්නා රජයේ නිලධාරීන්ගේ විශ්‍රාම වැටුප් ගැලපීම. 2016-05-30
04/2016 චක්‍ර ලේඛ අංකය : 04/2016 - 2016.01.01 දිනෙන් පසු විශ්‍රාම ගන්නා නිලධාරීන් සඳහා 2005 අයවැයෙන් යෝජිත පරිදි නව රක්ෂණ ක්‍රමයක් ස්ථාපිත කිරීම. 2016-04-29
03/2016 චක්‍ර ලේඛ අංකය : 03/2016 (සංශෝධන I) - 2016.01.01 දිනෙන් පසු විශ්‍රාම ගන්නා රජයේ නිලධාරීන්ගේ විශ්‍රාම වැටුප් ගැලපීම. 2016-04-27