ප්‍රතිඵල 81 - 90 හි 312
චක්‍රලේඛ අංකය චක්‍රලේඛ නම චක්‍රලේඛ දිනය
03/2016(සංශෝධන I) 2016.01.01 දිනෙන් පසු විශ්‍රාම ගන්නා රජයේ නිලධාරීන්ගේ විශ්‍රාම වැටුප් ගැලපීම. 2016-05-30
04/2016 චක්‍ර ලේඛ අංකය : 04/2016 - 2016.01.01 දිනෙන් පසු විශ්‍රාම ගන්නා නිලධාරීන් සඳහා 2005 අයවැයෙන් යෝජිත පරිදි නව රක්ෂණ ක්‍රමයක් ස්ථාපිත කිරීම. 2016-04-29
03/2016 චක්‍ර ලේඛ අංකය : 03/2016 (සංශෝධන I) - 2016.01.01 දිනෙන් පසු විශ්‍රාම ගන්නා රජයේ නිලධාරීන්ගේ විශ්‍රාම වැටුප් ගැලපීම. 2016-04-27
03/2016 2016.01.01 දිනෙන් පසු විශ්‍රාම ගන්නා රජයේ නිලධාරීන්ගේ විශ්‍රාම වැටුප් ගැලපීම. 2016-04-26
03/2016 චක්‍ර ලේඛ අංකය : 03/2016- 2016.01.01 දිනෙන් පසු විශ්‍රාම ගන්නා රජයේ නිලධාරීන්ගේ විශ්‍රාම වැටුප් ගැලපීම. 2016-02-25
09/2015(1) සංශෝධිත විශ්‍රාම වැටුප් දෙපාර්තමේන්තුව හරහා ගෙවීම ආරම්භ කිරීම 2016-02-07
02/2016 වැන්දඹු/වැන්දඹු පුරුෂ හා අනත්දරු ක්‍රමය යටතේ ලියාපදිංචිය අන්තර්ජාලය හරහා සිදු කිරීම සංශෝධනය කිරීම 2016-02-07
01/2016 විශ්‍රාම පාරිතෝෂිකයෙන් අයවීම් 2015-12-31
8/2015 නව විශ්‍රාමික හැදුනුම්පත නිකුත් කිරීම (Visa හා NFC පහසුකම් සහිත) 2015-12-28
08/2015 පොලිස් සේවයේ වසර 10ක් සම්පුර්ණ නොමැතිව ත්‍රස්තවාදී ක්‍රියා හේතු කොට ගෙන තුවාල ලබා ආබාධිතව, සේවයෙන් විශ්‍රාම ගන්වා ඇති නිලධාරීන් සඳහා විශ්‍රාම වැටුප් හිමිකම ලබා දීම 2015-12-24