ප්‍රතිඵල 91 - 100 හි 270
චක්‍රලේඛ අංකය චක්‍රලේඛ නම චක්‍රලේඛ දිනය
06/2014(I) හිඟ විශ්‍රාම වැටුප් ගෙවීම නතර කිරීම 2014-07-03
07/2014 විශ්‍රාම ලබන රාජ්‍ය සේවකයින් සඳහා පාරිතෝෂික ගෙවීම 2014-07-03
06/2014 හිඟ විශ්‍රාම වැටුප් ගෙවීම නතර කිරීම 2014-06-23
05/2014 විශ්‍රාම ලබන රාජ්‍ය සේවකයින් සඳහා පාරිතෝෂික ගෙවීම කඩිනම් කිරීම 2014-06-19
04/2013 (II) විශ්‍රාමික ප්‍රජාවගේ ආර්ථික ප්‍රවර්ධනය සඳහා ණය පහසුකම් සැපයීම 2014-05-05
04/2014(Amendment I) විශ්‍රාම ලබන රාජ්‍ය සේවකයින් සඳහා පාරිතෝෂික ගෙවීම කඩිනම් කිරීම 2014-05-02
07/2010(II) විශ්‍රාමික ජ්‍යෙෂ්ඨ පුරවැසියන් සඳහා වාරික වශයෙන් අය කිරීමේ පදනම මත දඹදිව වන්දනාව සඳහා ගුවන් ටිකට්පත් ලබාදීම-මිහින් ලංකා ගුවන් සමාගම 2014-04-24
01/2011(Amendment 1) මාසික විශ්‍රාම වැටුප් ගෙවීම හා හිඟ විශ්‍රාම වැටුප් ගෙවීම විධිමත් කිරීම 2014-04-07
04/2014 විශ්‍රාම ලබන රාජ්‍ය සේවකයින් සඳහා පාරිතෝෂික ගෙවීම් කඩිනම් කිරීම 2014-03-26
03/2014 වැන්දඹු පුරුෂ අනත්දරු විශ්‍රාම වැටුප් ක්‍රමය සඳහා මනාපය පල කිරීම/වැන්දඹු පුරුෂ හා අනත්දරු විශ්‍රාම වැටුප් පනතේ සංශෝධන ක්‍රියාත්මක කිරීම 2014-03-25