ප්‍රතිඵල 91 - 100 හි 264
චක්‍රලේඛ අංකය චක්‍රලේඛ නම චක්‍රලේඛ දිනය
07/2010(II) විශ්‍රාමික ජ්‍යෙෂ්ඨ පුරවැසියන් සඳහා වාරික වශයෙන් අය කිරීමේ පදනම මත දඹදිව වන්දනාව සඳහා ගුවන් ටිකට්පත් ලබාදීම-මිහින් ලංකා ගුවන් සමාගම 2014-04-24
01/2011(Amendment 1) මාසික විශ්‍රාම වැටුප් ගෙවීම හා හිඟ විශ්‍රාම වැටුප් ගෙවීම විධිමත් කිරීම 2014-04-07
04/2014 විශ්‍රාම ලබන රාජ්‍ය සේවකයින් සඳහා පාරිතෝෂික ගෙවීම් කඩිනම් කිරීම 2014-03-26
03/2014 වැන්දඹු පුරුෂ අනත්දරු විශ්‍රාම වැටුප් ක්‍රමය සඳහා මනාපය පල කිරීම/වැන්දඹු පුරුෂ හා අනත්දරු විශ්‍රාම වැටුප් පනතේ සංශෝධන ක්‍රියාත්මක කිරීම 2014-03-25
02/2014 02/2014 - ත්‍රස්තවාදී ක්‍රියා හේතුවෙන් මියගිය සහ අතුරුදහන් වූ පොලිස් නිලධාරීන්ගේ යැපෙන්නන් වෙත යැපෙන්නන්ගේ දීමනාව ගෙවීම 2014-02-20
01/2014 2014 අයවැය යෝජනා අනුව ජීවන වියදම් දීමනා සංශෝධනය කිරීම 2014-01-10
05/2013 2004 වර්ෂයේ විශ්‍රාම වැටුප් ගෙවීම 2013-12-10
06/2013 නොගෙවූ විශ්‍රාම පාරිතෝෂික මුදල්/මාසික විශ්‍රාම වැටුප් මුදල් ගෙන්වා ගැනීම 2013-12-03
05/2013 2004 වර්ෂයේ විශ්‍රාම වැටුප් ගෙවීම 2013-11-07
04/2013 විශ්‍රාමික ප්‍රජාවගේ ආර්ථික ප්‍රවර්ධනය සඳහා ණය පහසුකම් සැපයීම 2013-10-29