විශ්‍රාම වැටුප් දෙපාර්තමේන්තුවට අනියුක්තව ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලවල සේවය කරනු ලබන ආපදා ණය ඉල්ලුම් කිරීමට අවශ්‍ය සියලුම නිලධාරීන් හැකි ඉක්මණින් තම අයදුම්පත් විශ්‍රාම වැටුප් දෙපාර්තමේන්තු පාලන අංශය වෙත යොමු කිරීමට කටයුතු කරන්න.