මෙම වර්ෂයට අදාළ වලංගු ජීවිත සහතික ලබා නොදීම මත 2023.07.01 දින සිට තාවකාලික ව විශ්‍රාම වැටුප් නවත්වන ලද විදේශගත විශ්‍රාමිකයින්ගේ නම් ලැයිස්තුව ලබා ගැනීම සඳහා පිවිසෙන්න.