විශ්‍රාම වැටුප් දෙපාර්තමේන්තුවේ අනුමත කාර්ය මණ්ඩලයට අයත් ශ්‍රී ලංකා ගණකාධිකාරි සේවයේ I වන ශ්‍රේණියේ ප්‍රධාන අභ්‍යන්තර විගණක තනතුරෙහි පුරප්පාඩුව සඳහා ශ්‍රී ලංකා ගණකාධිකාරි සේවයේ නිලධාරීන් වෙතින් අයදුම්පත් කැඳවේ. මේ සඳහා අයදුම් කරන නිලධාරීන් අයදුම්පත්‍රය සම්පූර්ණ කර ආයතන ප්‍රධානියාගේ නිර්දේශ සහිතව 2023.06.16 දිනට පෙර විශ්‍රාම වැටුප් දෙපාර්තමේන්තුව වෙත යොමු කළ යුතුය.

 
අයදුම්පත්‍රය ලබා ගැනීම සඳහා පිවිසෙන්න.
https://www.pensions.gov.lk/images/pdf/special_letters/2023/vacansis/_-_---.pdf
වැඩිදුර විමසීම්

දුරකථන අංක
0115921659
0112326930
0112431433

ෆැක්ස්
0112441823
 
Email 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.