பயிற்சித் திட்டத்தின் உள்ளடக்கம்


 2023.01.25 ஆம் திகதி மு.ப 9.00 – நண்பகல் 12.00 மணி வரை- பரவலாக்கப்பட்ட
ஓய்வூதியக் கிளைக்கு விண்ணப்பத்தை சரியாக அனுப்புதல்.


பி.ப 1.00 – பி.ப 3.30 மணி வரை- மையப்படுத்தப்பட்ட ஓய்வூதியக் கிளைக்கு
விண்ணப்பத்தை சரியாக அனுப்புதல்.


மொழி ஊடகம் – தமிழ்


பயிற்சித் திட்டம் நடைபெறும் நாளில் பின்வரும் மைக்ரோசொப்ட் ரீம்ஸ் (Microsoft Teams)
இணைப்பின் ஊடாக பயிற்சி திட்டத்தில் இணைந்து கொள்ளலாம்.

 

Microsoft Teams meeting
Join on your computer, mobile app or room device

Meeting ID: 443 658 163 765
Passcode: nCnemU

https://tinyurl.com/sbzwtrh2

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MzRjYWY3YzktZDBlZi00Njg4LThmYTUtOTEyZDViYTY4NmEw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22aac82510-e9b6-4436-bbda-b27b5aca5eae%22%2c%22Oid%22%3a%229dbe59df-6666-4e5f-b59e-139d15b090b1%22%7d

முன்பதிவு அவசியமில்லை.