ශ්‍රී ලංකා යුධ හමුදාව, ශ්‍රී ලංකා නාවික හමුදාව හා ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාව ඇතුළු සන්නද්ධ සේවාවන්ට අදාළව විශ්‍රාම වැටුප් ඇතුළු දීමනා ගෙවීම් කරනු ලබන විශ්‍රාම වැටුප් දෙපාර්තමේන්තුවේ කාර්යභාරය අධ්‍යයනය කිරීම සඳහා ත්‍රිකුණාමලය නාවික හා සාගරික විද්‍යා පීඨයේ නිලධාරීන් කණ්ඩායමක් 2024.06.05 වැනි දින අධ්‍යයන චාරිකාවක නිරත විය.

සාමන්‍ය විශ්‍රාම වැටුප් ගෙවීම් ක්‍රියාවලිය මෙන්ම සන්නද්ධ සේවාවන්ට අයත් නිලධාරීන්ගේ හා ඔවුන්ගේ යැපෙන්නන්ට අදාළව විශ්‍රම වැටුප් ගෙවීම් ක්‍රියාවලිය සිදු කරන ආකාරය හා වැන්දඹු අනත්දරු ක්‍රමවේදය පිළිබඳ දැනුම්වත් කිරීම සඳහා දේශන කිහිපයක් මෙහි දී පැවැත්විණි.

විශ්‍රාමිකයන්ගේ විශ්‍රාම වැටුප් අයදුම්පත්‍ර පරීක්ෂා කරනු ලබන සහ විශ්‍රාම වැටුප් ලියාපදිංචිය සිදු කෙරෙන දෙපාර්තමේන්තුවේ විමධ්‍යගත අංශය සහ පළමු විශ්‍රාම වැටුප සක්‍රීය කරනු ලබන සත්කාර පියස ඇතුළු අංශ කිහිපයක් නිරීක්ෂණය කිරීමට ද ඔවුන්ට මෙහිදී අවස්ථාව හිමි විය.

මෙම අවස්ථාවට ත්‍රිකුණාමලය නාවික සහ සාගරික විද්‍යා පීඨයේ නිලධාරීන් 46 දෙනෙකුගෙන් යුත් කණ්ඩායමක් සහභාගි වී සිටියහ.

          

 alt=