සියලුම විශ්‍රාමිකයින් 2024 සඳහා ජීවිත සහතික 2024.03.31 දිනට පෙර යාවත්කාලීන කළ යුතුය.