විශ්‍රාම වැටුප් දෙපාර්තමේන්තුවේ පරිගණක මෘදුකාංග සංවර්ධක තනතුරට කොන්ත්‍රාත් පදනම මත බඳවා ගැනීම සඳහා සුදුසුකම් සපුරනු ලැබූ ශ්‍රී ලාංකික පුරවැසියන්ගෙන් අයදුම් පත්‍ර කැඳවා තිබේ.


අයදුම්පත්‍රය ලබා ගැනීම සඳහා පහත සබැඳිය වෙත යොමු වන්න.

                      සිංහල Click      தமிழ் Click  English Click 

 

නවතම පුවත් සහ සිදුවීම්